• Project Management Office
  • panduozhao

   PanDuozhao

   Project Manager/Project Engineer

  • chaopeng

   ChaoPeng

   Assistant Project Manager/Vice Marketing Director

  • ishugahfred

   IshugahFred

   Team Contact

  • yaolili

   YaoLili

   Director of Materials

  • zhuxuecheng

   ZhuXuecheng

  • kangwen

   KangWen

   Director of Legal Affairs

 • Architecture & Interior Design
  • zhangyanzhe

   ZhangYanzhe

   Architecture Designer

  • zhaojunhan

   ZhaoJunhan

   Architecture Designer

  • shaoqi

   ShaoQi

   Interior Designer

  • dingyaoyao

   DingYaoyao

   Interior Designer

  • xienan

   XieNan

  • weijishe

   WeiJishe

 • Photovoltaic
  • hehaibin

   HeHaibin

   PV Engineer

  • haoyingshuai

   HaoYingshuai

   PV Engineer

  • chenqu

   ChenQu

   PV Engineer

  • wangkun

   WangKun

   PV Engineer

 • HVAC
  • zhengxu\

   ZhengXu

   HVAC Engineer

  • huleiming

   HuLeiming

  • xujun

   XuJun

  • zhangchuan

   ZhangChuan

 • Smart Home
  • yangyawen

   YangYawen

   Electrical Engineer

  • shixindong

   ShiXindong

   Testing Engineer

  • zhangwei

   ZhangWei

  • jiyongguo

   JiYongguo

  • liuyusong

   LiuYusong

 • Communication & Publicity
  • mengshijun

   MengShijun

   Graphic Designer

  • guofanshi

   GuoFanshi

  • yaojiaqi

   YaoJiaqi

  • chenyufei

   ChenYufei

  • tanzhaowei

   TanZhaowei

 • Engineering Project
  • zhaoxiaokai

   ZhaoXiaokai

   Solar Thermal Engineer

  • wurunqi

   WuRunqi

  • huangwenjie

   huangwenjie

  • liudan

   LiuDan

 • Future Garden
  • zhanggaochao

   ZhangGaochao

   Landscape Designer

  • shuxin

   ShuXin

   Landscape Designer

  • liuweiyi

   LiuWeiyi

 • Marketing & Public Relations
  • zhanglufang

   ZhangLufang

   Public Relations Supervisor

  • wangyawei

   WangYawei

   Management Officer

  • linsha

   LinSha

  • lizhuolei

   LiZhuolei

  • surong

   SuRong

 • Past Members
  • zhaoyanjie

   ZhaoYanjie

  • hanxiao

   HanXiao

  • wanyang

   WanYang

  • fengfeiyang

   FengFeiyang

  • wanghongyi

   WangHongyi

  • hujianhui

   HuJianhui

  • liuzhiqiang

   LiuZhiqiang

  • tangfei

   TangFei